Základní škola a Mateřská škola
v Rapšachu

Domů

 

Charakteristika školy

Základní škola v Rapšachu je sedmitřídní, na prvním stupni jsou v roce 2018/2019 spojeny 2. + 3. a 4. + 5. třída, na druhém stupni je od každého postupného ročníku zřízena jedna třída. Průměrný počet žáků ve třídě je 15,42. Ve škole je klidná pracovní atmosféra, i přes problémy s nemocností a hlavně zástupy za studující kolegyně pracuje škola pravidelně a bez výkyvů. Vztahy mezi žáky a učiteli jsou přirozené, oboustranně otevřené. Postupně se daří vyučovat zajímavěji, pro žáky přitažlivěji, s využitím nové techniky (video, mgf, počítače). Škola se stává pro mnoho žáků nejen vzdělávací institucí, ale i místem, kde se dá podnikat spousta zajímavých věcí.

   
Částečně se lepší vztahy mezi žáky, jejich chování vůči sobě. Jsou samostatnější a zodpovědnější, což se projevuje třeba o přestávkách - není třeba tak velký dozor, jako dřív. V mimoškolní činnosti je kladem množství zájmových kroužků a práce dvou turistických oddílů. Děti zaujal i školní časopis Rapšach Planet, na jehož přípravě a vydávání se podílejí hlavně žáci 9. třídy. Zlepšila se i informovanost rodičů o akcích školy. Největším problémem je přetrvávající nezájem části žáků a jejich rodičů o vzdělávání. Slabá odezva rodičů na práci školy se projevila i v ukončení práce Rady školy, která "dokonala" právě na nezájmu rodičů. Po zrušení pololetního a červnového termínu třídních schůzek (na žádost rodičů!) chybí i pružnější informovanost mezi školou a rodiči, protože rodiče nevyužívají možnosti navštívit školu a daného vyučujícího po předchozí domluvě kdykoli. Dalším problémem je nevyhovující aprobační skladba na druhém stupni i setrvačností přežívající přístup některých členů učitelského sboru k žákům jako k nerovnoprávným subjektům. Malá spolupráce mezi I. a II. stupněm vede k tomu, že se nedaří udržet zájem a chuť k práci při přechodu žáků z I. na II. stupeň ZŠ.
   

Škola byla v uplynulém roce vybavena patnácti novými počítači. Postupně se zlepšuje pracovní prostředí učitelů. Byla vybudována půdní vestavba a škola rozšířena o 1 učebnu. Pro školní družinu bylo zakoupeno množství her a hraček, zlepšilo se prostředí družiny. Bylo zhruba dokončeno školní hřiště. Vázne drobná údržba školní budovy i úklid a údržba venkovních prostor školy. Nedaří se zajistit (finančně) dvě důležité akce - výměnu oken a opravu fasády školy, takže budova postupně chátrá. Díky velké snaze paní starostky a celého OÚ se ale podařilo zajistit výměnu střešní krytiny, rekonstrukci školní kuchyně a hygienického zázemí. Školní hřiště nebylo dokončeno v celém rozsahu. Neproběhla výměna žákovského nábytku a skříní ve třídách.